Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

§1 Wstęp

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.unimot.eu realizuje Firma F.H.U UNIMOT prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Wiatraki 8c , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 968-006-81-18.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail unimot.kalisz@wp.pl badź telefonicznym 62 767-36-01.

§2 Definicje

1. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.

2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

3. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił F.H.U UNIMOT podczas rejestracji Konta lub składając zamówienie telefoniczne;

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym F.H.U UNIMOT dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;

6. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez F.H.U UNIMOT w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

7. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

8. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

9. Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny F.H.U UNIMOT na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem konsultanta, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za Produkt;

10. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego;

11. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;

12. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym lub podał konsultantowi) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.

13. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

14. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub rozmowy telefonicznej/mailowej z przedstawicielami Sprzedającego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży (nie dotyczy to zawierania Umowy Sprzedaży poprzez telefon). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

16. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez F.H.U UNIMOT na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;

17. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od F.H.U UNIMOT., wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu F.H.U UNIMOT.

18. Sprzedający/Usługodawca – F.H.U UNIMOT z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Wiatraki 8c, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 9680068118, REGON: 302063254, tel. 62 767 36 01, e-mail: unimot.kalisz@wp.pl;

19. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

20. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający F.H.U UNIMOT identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

§3 Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu F.H.U UNIMOT , Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.Wszystkie produkty są nowe. Umowy są zawierane w języku polskim.

§4 Przyjmowanie zamówień

1. F.H.U UNIMOT prowadzi sprzedaż towarów. Informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej unimot.eu, który stanowi wirtualny katalog internetowy.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

2. Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

3. Sprzedającym należy przez to rozumieć F.H.U UNIMOT z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wiatraki 8c. W treści regulaminu oznaczenia Sprzedający i F.H.U UNIMOT mają takie samo znaczenie.

4. Klient może składać zamówienia w godzinach pracy F.H.U UNIMOT podanych na jej stronie internetowej. Za pośrednictwem strony unimot.eu istnieje możliwość sprawdzenia dostępności danego towaru oraz sprawdzenia jego specyfikacji.

5. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest przesłanie maila z zapytaniem o dostępność danego towaru, względnie dokonanie telefonicznej weryfikacji jego dostępności. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem maila lub telefoniczne, jeżeli istnieją wątpliwości co do podania przez Klienta prawdziwych danych Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, także co do ilości zakupionych produktów oraz ceny sprzedaży.

7. Składając zamówienie, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz potwierdza, że wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach w nim określonych.

8. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT.

9. Na podstawie niniejszego regulaminu Strony wyłączają rękojmię w zakresie sprzedaży dokonywanej pomiędzy ich przedsiębiorstwami.

§5 Ceny produktów

1. Do ceny produktu dodaje się koszty przesyłki, o których Klient każdorazowo jest przez Sprzedającego informowany przy składaniu zamówienia.

2. Cena podana Klientowi jest wiążąca w chwili złożenia przez niego zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.

3. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT / Paragon

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, jak również wycofywania produktów z oferty.

§6 Zapłata za produkty

1. Na unimot.eu są następujące formy płatności:

  • pobranie,
  • gotówka przy odbiorze,
  • przelew,
  • PayU

2. Przy wyborze przez Klienta jako formy płatności przelew, jeżeli Klient nie ureguluje należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i należna kwota nie zostanie uznana na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający dokonana jego anulowania.

3. Wybór jako formy płatności gotówki przy odbiorze oznacza, iż zapłata za towar dokonywana jest w chwili jego doręczenia. F.H.U UNIMOT nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru zamówionego towaru powstały wskutek braku przez Klienta gotówki przy odbiorze towaru.

§7 Realizacja zamówienia

1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych na towar dostępny w magazynie UNIMOT . W przypadku, gdy towar nie jest dostępny w magazynie, Klient otrzyma informację o terminie realizacji zamówienia.

2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. Złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia i jest równoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży podlegającej prawu polskiemu.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy pełnowartościowy produkt jest dostępny w magazynie, o czym Klient uzyskuje informację przed złożeniem zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Ponadto, Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zamówienia złożonego przez Klientów zalegających z zapłatą za uprzednio dokonane zakupy, jak również w przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości co do kondycji finansowej składającego zamówienie.

5. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego).

6. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta F.H.U UNIMOT zastrzega sobie prawo wysłania dostępnych produktów w zamówieniu, bądź anulowania zamówienia.

7. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego produktu, na które składa się dane zamówienie, chyba że Strony postanowią inaczej.

8. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia jedynie jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane. F.H.U UNIMOT zastrzega, iż w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia, Klient może z niego zrezygnować tylko jeżeli F.H.U UNIMOT ma możliwość zwrotu zamówionego towaru swojemu dostawcy.

9. F.H.U UNIMOT zastrzega, iż Klient nie ma możliwości rezygnacji ze złożonego zamówienia, w przypadku, gdy dotyczy ono towarów ściąganych pod specjalne zamówienie.

10. F.H.U UNIMOT realizuje zamówienia pochodzące z poza granicy Polski jedynie po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta przedpłaty, lub zapłaty za towar w całości.

§7 Dostarczenie zamówienia.

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, formy płatności, ilości zamówionego produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient uzyskuje informację o koszcie przesyłki przed złożeniem zamówienia. Kwota stanowiąca koszt dostawy doliczana jest do faktury VAT jako osobna pozycja.

2. Jeżeli towar stanowiący przedmiot zamówienia ma być przesłany przez Sprzedającego do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

3. Z chwilą wydania zamówionego towaru firmie kurierskiej, na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka i niebezpieczeństwa związane z posiadaniem sprzedanego towaru, w szczególności ryzyko uszkodzenia, czy utraty rzeczy.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nie było możliwości dostawy zamówionego towaru w wyniku podania przez Klienta błędnych danych adresowych.

5. Sprzedający dokonuje wysłania towaru do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Klient posiada możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego towaru bezpośrednio w firmach kurierskich, na zasadach przez nie określonych.

6. Klient ma prawo dokonać na własny koszt i odpowiedzialność wyboru innej firmy kurierskiej.

§8 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ściągana dla klienta pod specjalne zamówienie.

§9 Reklamacje

1. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru co zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności i zupełności oraz co do sposobu opakowania i ewentualnych uszkodzeń. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru powstałe w chwili wydania go do wysyłki. W przypadku dostarczenia przez firmę kurierską uszkodzonego towaru, Klient sporządza protokół reklamacyjny bezpośrednio u Kuriera. Taki protokół przysyła do Sprzedającego mailem oraz w razie potrzeby listownie oryginał na adres F.H.U UNIMOT , które zastrzega, iż reklamacje zgłoszone w wyniku braku zweryfikowania stanu przesyłki bezpośrednio po jej odebraniu mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.

2. W przypadku reklamacji produktu oferowanego jako komplet reklamacji podlega produkt jedynie jako całość a nie poszczególne jego elementy.

3. Oferowane za pośrednictwem unimot.eu produkty objęte są gwarancją ich producenta. F.H.U UNIMOT na oferowane za pośrednictwem unimot.eu produkty udziela sześciomiesięcznej gwarancji.

4. W razie przesłania zamówionego towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

6. Reklamacje składać należy na adres F.H.U UNIMOT ., na adres unimot.kalisz@wp.pl. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest również na stronie unimot.eu w zakładce „reklamacje”, .

7. Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjne przez F.H.U UNIMOT wynosi 14 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy zachodzi konieczność odesłania towaru bezpośrednio do jego producenta. W takim przypadku, Klient każdorazowo otrzymuje informacje o przewidywanym terminie rozpatrzenia takiego zgłoszenia.

§10 Dane Osobowe

1. Dokonując zamówienia F.H.U UNIMOT , Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów realizacji umowy.

2. Podanie danych Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez F.H.U UNIMOT.

3. Administratorem danych osobowych jest prowadzący sklep F.H.U UNIMOT

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

§11 Produkty i znaki towarowe.

1. F.H.U UNIMOT dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem unimot.kalisz@wp.pl

2. Znajdujące się w wirtualnym katalogu internetowym nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej F.H.U UNIMOT prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego.

§12 Postanowienia końcowe.

1. Produkty prezentowane na wirtualnym katalogu internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

4. F.H.U UNIMOT zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie internetowej z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie regulaminu.

5. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej F.H.U UNIMOT

6. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest między Klientem a F.H.U UNIMOT, której zawarcie potwierdza faktura VAT.

7. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba F.H.U UNIMOT.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl